مارشال گلد اسميت :

رهبران بزرگ، باید كیفیت‌های بالایی داشته باشند. آنها باید درك استراتژیك داشته، دانش شغلی، درك پدیده جهانی شدن و تاثیر فناوری بر كسب و كارشان را، داشته باشند. حوزه كار من، رهبران است. رهبران باید در هدایت افراد تاثیرگذار باشند، به افراد الهام ببخشند و آنها را به حركت وادارند.

برای بهتر كردن رفتار رهبران در محیط كار، آنها باید زیرنظر یك مربی باشند و فرایند مربیگری برای آنها انجام شود. یك مدل فراگیر برای مربیگری وجود ندارد. مربیگری یك كار فنی یا كار فكری نیست، موقعیت و فرصتی است كه خود مدیران باید بخواهند و بپذیرند و ایجاد كنند. مربیگری، كار بسیار دشواری است. اینكه به افراد كمك كنید تا با موضوعات كنار بیایند، كار پرچالشی است.

مربیگری 10 سال است كه روند روبه رشدی داشته است. در این سالهاست كه رهبران، هریك مربیانی دارند. زمانی كه درمان (Therapy) روبه افول رفت، مربیگری (Coaching) اوج گرفت.