رادیو کوچینگ

کوچینگ برای مدیران

پادکست کوچینگ وتصمیم گیری مدیران
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

پادکست کوچینگ وتصمیم گیری مدیران
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

پادکست کوچینگ سازمانی
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

پادکست کوچینگ سازمانی
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

پادکست هر مدیری به کوچ نیاز دارد
ارائه توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

پادکست هر مدیری به کوچ نیاز دارد
ارائه توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

مباحث کوچینگ

پادکست تیم سازی و شبکه سازی به روش کوچینگ
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم
بشنوید
پادکست تیم سازی و شبکه سازی به روش کوچینگ
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم
بشنوید
پادکست مدیریت به روش کوچینگ
ارائه شده توسط آقای دکتر رادمرد قدیری
بشنوید
پادکست مدیریت به روش کوچینگ
ارائه شده توسط آقای دکتر رادمرد قدیری
بشنوید
پادکست هدف گذاری در کوچینگ
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید

پادکست هدف گذاری در کوچینگ
ارائه شده توسط آقای مهندس قشمشم

بشنوید