امروزه سازمان های بیشتری به اهمیت رهبری در ایجاد یک سازمان با راندمان بالا پی برده اند. رهبری محیط کار یعنی اثرگذاری بر افراد تا آنان با بیشترین توان خود در راه دستیابی به اهداف سازمان تلاش کنند. مربی‏گری یعنی عمل به نحوه ای که باعث ارتقای  مداوم مهارت های افراد سازمان شما شود.
شما برای یادگیری کامل هر مهارتی احتیاج به راهنما دارید. اما مربی‏گری چیزی بیشتر از نشان دادن عناصر اولیه‏ ی کار به افراد است. مربیگری یعنی راهنمایی افراد برای یادگیری موثرترین روش انجام کارشان. مربیگری می تواند دورنمای افراد را گسترش دهد.

به شکل ایده آل، مربیگری اثرگذاری فرد را افزایش داده و در نتیجه به موفقیت سازمان کمک می‏کند.

کوچینگ(مربیگری) یعنی کمک به افرد در عملکرد موثر از طریق تعامل مثبتی که انگیزه ی رشد و تغییر رفتار می شود. وظیفه ‏ی مدیر بعنوان مربی، کمک به دیگران است تا به روتین های تکراری کار خود عادت نکنند. مدیر به عنوان مربی می‏‏ تواند به کارمندان کمک کند تا آنها رشد و آموزش را در کنار انجام کار خود فرا گیرند.مربیگری موثر یعنی داشتن یک رویکرد یا دیدگاه مشخص.
یک مربی خوب:
1- اندیشمند و آماده است.
2- فرایند مربیگری را دوطرفه پیش می برد.
3- می کوشد ارتباطات خوبی داشته باشد.
4- یک محیط مناسب مربیرگری به وجود می آورد.
یک مربی خوب اندیشمند و آماده است:
یک مربی موثر نیازمند تلاش متفکرانه است. این تلاش متفکرانه زمانی بیشترین اثر خود را می گذارد که برای آمادگی، وقت کافی بگذارید. برای اندیشمند و آماده بودن باید:
1- دلایل مربیگری را بفهمید و اهداف روشنی برای پیشرفت کارمند در نظر داشته باشید.
2- برای برنامه ریزی در مورد چگونگی نزدیک شدن به کارمند زمان کافی بگذارید.
3- پروسه را به شکل مکتوب ثبت کنید.
یک مربی فرایند مربیگری را دوطرفه پیش می برد:
مربیگری باید فرایندی دوطرفه باشد تا بیشترین اثر را از خوذ باقی گذارد مربی‏گری به معنی امر به یک زیردست نیست بلکه همکاری به منظور رشد است. برای دوطرفه کردن فرایند مربیگری:
1- بده بستانی متوازن داشته باشید.
2- اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری در نظر بگیرید.
3- همیشه در دسترس و نزدیک باشید.
4- به توافق برسید.
5- به وظائف وظیفه ها و تعهدات خود عمل کنید.
یک مربی می کوشد ارتباطات خوبی داشته باشد:
مربیگری شامل ارتباط از طریق زبانی و مکتوب می شود. بنابراین مهارت‏های ارتباطی مناسب برای این کار کلیدی هستند.
یک محیط مناسب مربیگری به وجود می آورد:
ایجاد شرایطی که از مربیگری پشتیبانی کند، اثرگذاری شما به عنوان یک مربی را بهبود می بخشد. سه عنصر یک محیط مناسب برای مربیگری عبارتند از:
1- پشتیبانی مثبت و دادن انگیزه
2- دادن زمان کافی برای تغییر به کارمند
3- تشویق رشدو پیشرفت