امروزه در هر سازمانی افرادی تازه استخدام می شوند افرادی ارتقا داده می شوند، یا از سمتی به سمتی دیگر می روند. در هر سـازمانی افراد به توسعه و پیشرفت برای رشد حرفه ای نیاز دارند. در هر سازمانی افراد بـه آمـوزش بعنـوان مـؤثرترین راه ارتقا دادن مهارت هایشان می نگرند. از این روست که همزمان با انتشار نتایج مطالعات هاربینسـون و توسـعه نظریـه سـرمایه گـذاری در منابع انسانی توجه و تأکید بر آموزش نیروهای انسانی به عنوان رکن اصلی توسـعه سـازمان هـا در اولویـت اول برنامـه ریـزی و مـدیریت سازمان قرار گرفته است. بر همین اساس در طول نیم قرن گذشته توجه و سرمایه گذاری دولت ها و سازمان ها در فعالیت های آمـوزش و پژوهشی بطور روزافزون قرون گسترش یافته است ، آموزش همواره بـه عنـوان وسـیله ای مطمـئن در جهـت بهبـود کیفیت، عملکرد و حل مشکلات در نظر قرار می گیرد و فقدان آن نیزیکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهد.

کشف و تحقق پتانسیلهای موجود برای شرکتها به دلایلی از جمله پیشرفت و تغییر شتابان فناوریهای مختلف، جهانی سازی، رقابت روزافزون و تقاضا برای کاهش هزینه ها و افزایش تولید، امری گریزناپذیر شده است. اگرچه مهم دانستن سرمایه های انسانی امر جدیدی نیست ولی نگرش کشف و رشد استعدادهای انسانی در محیط کار با رهبری و مربیگری، نگرشی است جدید که هنوز راهی طولانی برای توسعه و گسترش، به خصوص در کشور ما در پیش رو دارد. بسیاری از مدیران، ناکارآمدی و شکست روشهای سنتی در توسعه و مدیریت منابع انسانی را سالها تجربه نموده و بر این باور هستند که برای بهره برداری از ظرفیتهای عظیمی که در سطوح مختلف سازمانشان به هدر می رود، باید با تغییر نگرش و رویکرد، چاره جدیدی بیندیشند.

در این راستا امروزه سازمان ها پول و هزینه زیادی را صرف برنامه های توسعه و بهسازی کارکنان شان می کنند و تلاش می کنند تا از استراتژی ها و روش های آموزش نوین و کارآمدی بهره گیرند، یکی از این روش ها و اسـتراتژی هـا، مربـیگـری اسـت. در واقـع سازمان ها به دنبال آنند تا با بهره گیری از این روش آموزشی نیروی انسانی خود را توانمندتر ساخته و به بهبود عملکرد فردی و سازمانی و کسب مزیت رقابتی نائل آیند.

مربیگری یکی از روش های آموزش کارکنان است که همانند دیگر روش های آموزشی برای رشـد و بالنـدگی نیـروی انسـانی مـورد استفاده قرار می گیرد. مربی گری روشی مؤثر جهت ارتقای یادگیری است که می تواند تأثیری مثبت بر سود و زیـان سازمان داشته باشد و هم چنین می تواند مزایای محسوسی را برای افراد و سازمان ها به ارمغـان آورد, در دهـه اخیـر ابـزار مربی گری محبوبیت چشم گیری میان رهبران و کارکنان و سازمان ها یافته است. به گونه ای که سازمان ها و کارکنانشان به مربیگری توجه زیادی مبذول داشته و منابع مادی، مالی و انسانی زیادی را بر روی آن سرمایه گذاری می کنند. امروزه حداقل نیمی از 1000 شـرکت برتر و پیشرو دنیا مربیگری را به اشکال مختلف برای کارکنانشان فراهم می آورند.

فرآیند مربیگـری بـر دو امـر متمرکـز اسـت: 
1- کمک کردن به کارکنان در جهت اینکه نیازهای مربوط به بهبود عملکردشان را شناسایی کنند.
2- متعهد ساختن آن ها در جهت این امـر کـه مراحل بهبود عملکرد را بطور مداوم دنبال نمایند.

سازمان ها از مربیگری بعنوان روشی جهت مقابله با چالش های در پیش رویشان و پاسخ دادن به تقاضـاهای موجـود اسـتفاده مـی کنند. بررسـی انجمـن پرسـنل و بهسازی (2004) نشان داد که 99 درصد از افراد معتقد بودند که مربیگری توانسته به ایجاد مزایای ملموس هم بـرای افـراد و هـم بـرای سازمان ها منجر گردد. هم چنین:

* %93 افراد توافق داشتند که مربیگری و منتورینگ مکانیسم های کلیدی و اصلی بـرای انتقـال یـادگیری دورههـای آموزشـی بـه محیط کار است.
* %92 افراد اذعان داشتند که مربیگری تأثیری مثبت بر سود و زیان داشته است.

* %96 افراد بر این باور بودند که مربیگری روشی مؤثر جهت ارتقاییادگیری در سازمان است.

اسپنسر (2011) در پژوهشی پدیدار شناختی به بررسی مربـیگـری و انتقـال آمـوزش پرداختـه اسـت. ایـن پـژوهش، یـک مطالعـه پدیدارشناختی از تجارب 7 مربی حرفه ای است که در زمینه مربی گری و برنامه های مهارت های مـدیریتی کـار مـی کردنـد.
نتـایج ایـن پژوهش بیانگر آن بود که :

1- مربیگری از انتقال آموزش حمایت می کند، اما لزوماً نه به همان شیوه ای که در مدل های انتقال آموزش پیشنهاد شده است.

2- تاثیرات هم افزایی از تلفیق آموزش و مربیگری بوجود می آید. تعریف و تفسیر مربی از نقش اش، تأثیر قابـل تـوجهی بـر اثـرات انتقال دارد.

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد، چگونه به نظر می‌رسد متن در آن قرار گیرد، چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.