شرکت بیمه پاسارگاد

آموزش مدیریت به روش کوچینگ به کارگزاران بیمه پاسارگاد

coaching-customer4

شرکت بیمه پاسارگاد

مدیر عامل شرکت فروزان